O projekte

BIZDOM je projekt spolupráce biznisklubov, spoločenstiev a organizácií kresťanských podnikateľov z celého Slovenska.

CIELE PROJEKTU

- šírenie Božieho kráľovstva a biblických hodnôt vo sfére biznisu s perspektívou reálneho vplyvu na spoločnosť

- podpora rozvoja obchodu, výrobných procesov, služieb medzi kresťanskými podnikateľmi a ich vzájomných vzťahov

- podpora vzniku, rozvoja spoločenstiev kresťanských podnikateľov

- podpora a zefektívnenie komunikácie medzi existujúcimi spoločenstvami, združeniami, organizáciami kresťanských podnikateľov; zdieľanie "zjavení", darov, personálne obohatenie - lektori, kazatelia, poradcovia

- duchovná podpora kresťanských podnikateľov

- podpora rozvoja trhu práce medzi kresťanskými podnikateľmi

Biznis kluby a spoločenstvá

Do projektu Bizdom sa môžu zapojiť všetky spoločenstvá, biznis kluby, oragnizácie kresťanských podnikateľov, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

- vyznávajú Ježiša Krista ako jediného Pána a Spasiteľa

- chápu podnikanie ako povolanie

- sú nejakou formou organizovaní (minimálne sa stretávajú príp.majú riadne členstvo)

V prípade záumu o pridanie sa k Bizdom kontaktujte: 

Podnikatelia

Portál Bizdom je prioritne určený pre členov jednotlivých biznis klubov, spoločenstiev, ...

Záujemca musí vyplniť registračný formulár. Následne budú údaje, ktoré zadal overené a bude mu oznámené schválenie resp.zamietnutie registrácie. Pri schvaľovaní registrácie sa zisťujú najmä tieto skutočnosti:

- príslušnosť k danému biznis klubu, resp.spoločsenstvu (overuje sa osobne, telefonicky u vedúceho klubu)

- vysporiadanie záväzkov voči poisťovniam, daňovému úradu, príp.exekútorom (zisťujú sa z verejne dostupných zdrojov).

V prípade, že o registráciu žiada podnikateľ, ktorý nie je členom žiadneho klubu ani spoločenstva, bude mu registrácia umožnená. Povzbudzujeme ho však, aby následne vyvinul úsilie o pridanie sa k niektorému z existujúcich biznis klubov resp. založil nový vo svojom prostredí. Radi ho povzbudíme a navrhneme mu možnosti ako začať. Kontaktujte nás na adrese: